JavaScript, ofta förkortat JS, är ett programmeringsspråk på hög nivå som designades och utvecklades av Brendan Eich på Netscape Communications Corporation år 1995. JavaScript utgör tillsammans med HTML och CSS ofta ryggraden i vad vi kallar World Wide Web. JavaScript är vidare ett dynamiskt programmeringsspråk och anpassat efter ECMAScript specifikationer, vilket möjliggör samt främjar flera oberoende implementeringar. Med tanke på sin högdynamiska funktionalitet möjliggör JavaScript interaktiva webbsidor och är således en viktig del av webbapplikationer. De flesta verksamheters och organisationers webbplatser använder sig av JavaScript. Programmeringsspråket var tidigare endast implementerat på front-end sidan inom webbläsare, men är numera även inbäddad i flera andra programvaror och inom serversidor.

  • Rättar sig efter ECMAScript specifikations standarder
  • Hög nivå och dynamiskt programmeringsspråk
  • Är ett så kallat multiparadigm programmeringsspråk som stödjer flera olika programmeringsstilar såsom funktionell och objektorienterad programmering (OOM)
  • JavaScript kan köras direkt i webbläsaren, vilket skapar roligare och effektivare webbplatser

Grunderna i JavaScript

JavaScript används oftast tillsammans med HTML för att manipulera, ändra eller gömma HTML-kod. JavaScript kan skrivas internt inom ett HTML dokument eller i externa dokument genom användningen av så kallade skriptfiler. Ett skript innehåller all JS-kod, vilken är separerad från övrig HTML-kod. Vid intern användning placeras koden inom själva eller elementen, vilka utgör grunderna i ett HTML-dokument. Viktigt att påpeka är att all JavaScript-kod ska skrivas ut inom elementet Script om det skrivs direkt inom ett HTML dokument. Vid användningen av externa skript placeras även dessa inom elementen <head> eller <body>. Externa skript innehåller ej elementet<script>.

Det finns flera fördelar med att använda externa JavaScript-filer framför att skriva ut koden direkt inom ett HTML-dokument. Externa JavaScript-filer separerar bland annat HTML-kod från JS-kod, vilket skapar en bättre struktur. Det medför även att koden blir mer begriplig och förståelig för den som läser den. Därmed är det även enklare att underhålla koden i längden. Cachade JavaScript-filer minskar även risken för att webbplatser och sidor inom dessa tar lång tid att ladda upp. JavaScript är ett skiftlägeskänsligt, så kallat case sensitive, programmeringsspråk, vilket innebär att identifierare (variabler) alltid måste skrivas med en konsekvent kapitalisering av bokstäver.

JavaScript syntax

JavaScript som programmeringsspråk använder sig av variabler. En variabel används för att spara en viss typ av information och data som sedan vid ett senare tillfälle kan hämtas och användas. Nyckelordet “var” används för att deklarera en variabel och följs sedan av namnet på variabeln. För att tilldela variabeln ett värde används likhetstecken. Exempelvis: var name = “Anna”. Lägg märke till att värdet Anna är placerat inom dubbla citattecken, vilket beror på att värdet utgörs av en textsträng. Variabler inom JavaScript måste kunna identifieras med unika namn. Dessa unika namn är vad som kallas identifierare och de måste börja med en bokstav.

Variabler kan innehålla flera typer av data: nummer, textsträngar, objekt, med flera. Data-typer är ett viktigt koncept inom programmering eftersom de säger något om hur dator ska kunna läsa en variabel. En textsträng utgörs av text, vilken är skriven inom enkla eller dubbla citattecken. Nummer kan skrivas med eller utan decimaler. Nummer som är placerade inom citattecken behandlas som en textsträng i JavaScript. JavaScript boolesk variabel används vid villkorstestning och kan endast ha värdena true eller false. Objekt skrivs med {}, så kallade curly braces. Objekt innehåller egenskaper (properties) vilka är skrivna enligt namn: värde par seprarerade med kommatecken, exempelvis: var person {firstName:”Anna”, lastName:”Johansson”}.

JavaScript syntax för funktioner och objekt

Funktioner inom JavaScript deklareras med nyckelordet function, vilket åtföljs av ett namn och parenteser. Funktionsnamn kan innehålla bokstäver, nummer, understräck och dollartecken. Inom funktionens parenteser skrivs parametrar och koden som ska utföras när något kallar på denna skrivs inom curly braces, exempelvis: function name (parameter1) {kod som ska utföras}. Objekt liknar variabler, men kan innehålla flera olika värden. Objekt inom programmering kan jämföras med föremål i det verkliga livet eftersom de kan ha flera olika egenskaper som karaktäriserar dem såsom färg eller vikt. Objekt är skriva enligt namn, precis som när de används inom variabler: var car = {type:”Volvo”, model:”XC60″, color:”white”};